Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

17 августа, 2022

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

17 августа, 2022

Финансијски извештај Народне библиотеке у Рековцу за 2021. годину

29 марта, 2022

Одлука о финансијском плану Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац за 2022. г.

29 марта, 2022

План и програм рада за 2022. годину

29 марта, 2022

Извештај о раду за 2021. годину

29 марта, 2022

Јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац

17 фебруара, 2021

Ценовник услуга за 2021. годину

11 фебруара, 2021

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о ЈН не примењује

10 фебруара, 2021

Правилник о ближем уређењу набавки, спровођење поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

10 фебруара, 2021